Jessicka Havok

ClickWrestle

Nikki Styx vs. Jessicka Havok


Match Date: 04/02/2011
Runtime: 00:07:00

ClickWrestle

Alicia vs. Jessicka Havok


Match Date: 04/02/2011
Runtime: 00:17:37

Jessicka Havok vs. Rain


Match Date: 03/05/2011
Runtime: 00:17:58

ClickWrestle

Angeldust vs. Jessicka Havok


Match Date: 02/18/2011
Runtime: 00:17:14

ClickWrestle

Isis the Amazon vs. Jessicka Havok


Match Date: 01/28/2011
Runtime: 00:10:51

ClickWrestle

Jessicka Havok vs. Nikki Roxx


Match Date: 01/22/2011
Runtime: 00:17:00

Jessicka Havok vs. Amy Lee


Match Date: 11/06/2010
Runtime: 00:13:00

ClickWrestle

Jessicka Havok vs. ODB


Match Date: 11/06/2010
Runtime: 00:10:17

WSU Uncensored Rumble 3


Match Date: 06/26/2010
Runtime: 00:30:23

Jessicka Havok vs. Allysin Kay


Match Date: 04/09/2010
Runtime: 00:11:25

ClickWrestle

Jessicka Havok vs. Malia Hosaka


Match Date: 11/13/2009
Runtime: 00:18:05

ClickWrestle

Jennifer Blake vs. Jessicka Havok


Match Date: 10/10/2009
Runtime: 00:22:09