Yumi Okha

  • Shimmer Women
  • SHIMMER Vol. 44
Serena Deeb vs. Yumi Okha
  • Shimmer Women
  • SHIMMER Vol. 43
Yumi Okha vs. Mia Yim
  • Shimmer Women
  • SHIMMER Vol. 42
Courtney Rush vs. Yumi Okha