Mother Truckin' Otis vs. Vinny Massaro
Vinny Massaro vs. B Boy
WestSide Playaz 2000 vs. Christopher Daniels and Vinny Massaro
Halloween Hell 1997
Lady Brenda vs. JR Benson