Vinny Massaro

Mother Truckin' Otis vs. Vinny Massaro


Match Date: 07/18/2008
Runtime: 00:10:18Vinny Massaro vs. B Boy


Match Date: 06/09/2001
Runtime: 00:16:36Lady Brenda vs. JR Benson


Match Date: 10/31/1997
Runtime: 00:18:48