Scotty Vortekz

  • IWA Mid South Wrestling
  • King of the Death Matches 2008
Scotty Vortekz vs. Danny Havoc
ClickWrestle
  • IWA Mid South Wrestling
  • King of the Death Matches 2008
Scotty Vortekz vs. Dustin Lee vs. Drake Younger
ClickWrestle
  • IWA Mid South Wrestling
  • Gory Days 3
Drake Younger vs. Scotty Vortekz