Jaysin Strife

Jaysin Strife

ClickWrestle
 • IWA Mid South Wrestling
 • Spirit of 76 2010
Jaysin Strife vs. Bucky Collins
ClickWrestle
 • IWA Mid South Wrestling
 • Summer Scorcher 2010
Jaysin Strife vs. Ryan Phoenix
ClickWrestle
 • IWA Mid South Wrestling
Jaysin Strife vs. Sal Thomaselli
ClickWrestle
 • IWA Mid South Wrestling
Jaysin Strife vs. Ryan Phoenix
ClickWrestle
 • IWA Mid South Wrestling
 • Rise of Phoenix
Ryan Phoenix vs. Kyle Rich vs. Jaysin Strife vs. Markus Crane vs. Ashton Vuitton vs. Sal Thomaselli vs. Nick Brubaker
ClickWrestle
 • IWA Mid South Wrestling
 • Medora Mayhem
Jaysin Strife vs. Egotistico Fantastico
 • IWA Mid South Wrestling
 • Volcano Girls 2
Claudio Castagnoli and Delirious vs. Dingo and Jaysin Strife