Bobby Bradley

Bobby Bradley

  • Empire Wrestling Federation
Bobby Bradley and Mikey Henderson vs. Eddie Williams and Tim Patterson
  • Empire Wrestling Federation
Bobby Bradley vs. Eddie Williams
  • Empire Wrestling Federation
Bobby Bradley vs. Zuma