Johnny Mackentyre

Prodigy PTV & Big Buddha vs. The Brothers Mackentyre
  • American Championship Pro Wrestling
Prodigy PTV & Big Buddha vs. The Brothers Mackentyre
ClickWrestle
  • American Championship Pro Wrestling
Patch and Franky Frizzo vs. The Brothers Mackentyre
  • American Championship Pro Wrestling
The Brothers Mackentyre vs. Spanish Armada