Drake Morimatsu

Drake Morimatsu

  • JDStar
Cheerleader Melissa vs. Drake Morimatsu
ClickWrestle
  • JDStar
GAMI and Drake Morimatsu vs. Kayoko Haruyama and Kyouko Kimura
ClickWrestle
  • JDStar
Michiko Oomukai and Yumi Ohka vs. Drake Morimatsu and Gami
  • JDStar
Maru and Keiko Saito vs. Drake Morimatsu and Tsunami and Satsuki Mayo with Tojyo GM
  • JDStar
Megumi Yabushita vs. Drake Morimatu