TJ Dalton

  • Cauliflower Alley Club
Kafu and Ty Dalton vs. Derek Sanders and TJ Dalton
  • IWA Mid South Wrestling
Lotus and Crazy J vs. TJ Dalton and Trik Davis