The Dynamic Sensation

Sonjay Dutt vs. Daivari vs. The Dynamic Sensation vs. Danny Demanto vs. Fala vs. Kenny Doane vs. Grim Reefer
Sonjay Dutt vs. Daivari vs. The Dynamic Sensation vs. Danny Demanto vs. Fala vs. Kenny Doane vs. Grim Reefer
PWS: Vendetta
May 8, 2010
(0 votes)
The Dynamic Sensation vs. Javi-Air
The Dynamic Sensation vs. Javi-Air
Pro Wrestling Syndicate
May 23, 2008
(1 votes)
The Best Around vs. TDS / SLG
The Best Around vs. TDS / SLG
Pro Wrestling Syndicate
May 2, 2008
(0 votes)