Missy Samsonite & The Sound Guy & Smoke vs. The Blue Meanie & Cristol & Jana
Missy Samsonite & The Sound Guy & Smoke vs. The Blue Meanie & Cristol & Jana
ClickWrestle
Sound Guy vs. Jenna Talia
Missy “The School Girl”, Tai Weed, G.I. Ho vs. Lady Storm, Smoke, The Sound Guy