Sound Guy

Missy Samsonite & The Sound Guy & Smoke vs. The Blue Meanie & Cristol & Jana
Missy Samsonite & The Sound Guy & Smoke vs. The Blue Meanie & Cristol & Jana
Dangerous Women of Wrestling
March 10, 2006
(0 votes)
Sound Guy vs. Jenna Talia
Sound Guy vs. Jenna Talia
Dangerous Women of Wrestling
March 17, 2004
(0 votes)
Missy “The School Girl”, Tai Weed, G.I. Ho vs. Lady Storm, Smoke, The Sound Guy
Missy “The School Girl”, Tai Weed, G.I. Ho vs. Lady Storm, Smoke, The Sound Guy
Dangerous Women of Wrestling
April 15, 2003
(1 votes)