Brad Thomas & Bobby Golden vs. Scotty McKeever & Devon Daniels
Brad Thomas & Bobby Golden vs. Scotty McKeever & Devon Daniels