Savannah Summers

Savannah Summers

Nevaeh and Sassy Stephie vs. Santana Garrett and Savannah Summers
Nevaeh and Sassy Stephie vs. Santana Garrett and Savannah Summers
SHIMMER Vol. 59
October 19, 2013
(3 votes)
Leah Von Dutch vs. Savannah Summers vs. Shanna
Leah Von Dutch vs. Savannah Summers vs. Shanna
Girls Night Out 10
October 6, 2013
(3 votes)
Savannah Summers vs. Sassy Stephie
Savannah Summers vs. Sassy Stephie
Girls Night Out 9
October 6, 2013
(0 votes)
Harley Wonderland vs. Savannah Summers
Harley Wonderland vs. Savannah Summers
Last Woman Standing
July 3, 2010
(4 votes)
Savannah Summers vs. Kellie Skater
Savannah Summers vs. Kellie Skater
Last Woman Standing
July 3, 2010
(1 votes)