Maru and Keiko Saito vs. Drake Morimatsu and Tsunami and Satsuki Mayo with Tojyo GM