Sassy Stephie

Sassy Stephie

Jessie McKay vs. Sassy Stephie
Jessie McKay vs. Sassy Stephie
SHIMMER Vol. 31
April 11, 2010
(3 votes)
Madison Eagles vs. Sassy Stephie
Madison Eagles vs. Sassy Stephie
SHIMMER Vol. 29
April 10, 2010
(1 votes)
Angelina Love vs. Sassy Stephie
Angelina Love vs. Sassy Stephie
Women Superstars Uncensored
March 6, 2010
(5 votes)
Ashley Lane & Nevaeh vs. Kacey Diamond & Sassy Stephie
Ashley Lane & Nevaeh vs. Kacey Diamond & Sassy Stephie
SHIMMER Vol. 28
November 8, 2009
(7 votes)
Sassy Stephie vs. Amber O'Neal
Sassy Stephie vs. Amber O'Neal
Women Superstars Uncensored
October 3, 2009
(15 votes)
Sassy Stephie vs. Cindy Rogers
Sassy Stephie vs. Cindy Rogers
Women Superstars Uncensored
October 3, 2009
(4 votes)
Sassy Stephie vs. Angeldust
Sassy Stephie vs. Angeldust
NWA Underground
October 25, 2008
(4 votes)