ClickWrestle
Sexy Samantha Slides vs. Tiffany
Sexy Samantha Slides vs. Madison
Madison and Fast Freddy Funk vs. Sexy Samantha Slides and Ladies Choice