Sabrina Kyle

Anna Minoushka vs. Sabrina Kyle
Anna Minoushka vs. Sabrina Kyle
Femmes Fatales
June 5, 2010
(1 votes)
Evilyn Fox vs. Sabrina Kyle
Evilyn Fox vs. Sabrina Kyle
NCW Femmes Fatales Vol. 2
February 6, 2010
(3 votes)