Pinoy Boy

Pinoy Boy

International Wrestling Council

Pinoy Boy vs. Sean Stryker

International Wrestling Council

Pinoy Boy vs. Sonny Suave

International Wrestling Council

Sonny Suave vs. Pinoy Boy

International Wrestling Council

Pinoy Boy vs. Ricky Reyes

ClickWrestle

International Wrestling Council

Pinoy Boy vs. Rage

ClickWrestle

International Wrestling Council

Pinoy Boy and Rage vs. The Bronx Bombers

ClickWrestle

International Wrestling Council

Pinoy Boy vs. Frankie Kazarian