Ninja Ranmaru

Tsubasa Kuragaki vs. Ninja Ranmaru


Match Date: 09/23/2004
Runtime: 00:11:26Akino and Ninja Ranmaru vs. Asami and Maru


Match Date: 08/21/2004
Runtime: 00:20:07Megumi Yabushita & Baby M vs. AKINO & Ninja Ranmaru


Match Date: 01/18/2004
Runtime: 00:11:34