Johnny Ego

Johnny Ego vs. Billy Reil

American Championship Pro Wrestling

Johnny Ego vs. Billy Reil

Johnny Ego vs. JC Wrestler

American Championship Pro Wrestling

Johnny Ego vs. JC Wrestler