Greg Spitz vs. Ron Starr
Greg Spitz vs. CJ O'Doyle