Greg Spitz vs. CJ O'Doyle
Greg Spitz vs. Ron Starr