G.I. Ho vs. Brittney "The Owner"
G.I. Ho vs. Brittney "The Owner"
Missy “The School Girl”, Tai Weed, G.I. Ho vs. Lady Storm, Smoke, The Sound Guy
ClickWrestle
Amanda Storm vs. G.I. Ho vs. Tai Weed
Tai Weed vs. Big Poppa Mae vs. G.I. Ho
Tai Weed vs. Big Poppa Mae vs. G.I. Ho
Lady Storm vs. G.I. Ho
Lady Storm vs. G.I. Ho
Mickie James vs. G.I. Ho
ClickWrestle
Dangerous Women of Wrestling
Ginny Mae vs. G.I. Ho