Cheerleader Melissa vs. Drake Morimatsu
ClickWrestle
GAMI and Drake Morimatsu vs. Kayoko Haruyama and Kyouko Kimura
ClickWrestle
Michiko Oomukai and Yumi Ohka vs. Drake Morimatsu and Gami
Maru and Keiko Saito vs. Drake Morimatsu and Tsunami and Satsuki Mayo with Tojyo GM
Megumi Yabushita vs. Drake Morimatu